Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.
1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Go4pro dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of per mail naar info@voetbalschool-go4pro.nl
2.2: Hierop stuurt Go4pro een bevestiging van de inschrijving.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen.
3.2: U dient vooraf te betalen of in 3-maandelijkse termijnen dit moet dan wel per mail aangevraagd worden.
3.2: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding dat per mail is verlopen.
3.3: De contributie dient u over te maken op rekeningnummer van Go4pro o.v.v. Naam Kind en factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.
3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Go4pro het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij ingeschreven is.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteiten van het gehele seizoen waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Go4pro. Voor contact gegevens zie www.voetbalschool-go4pro.nl
4.3: De trainingen gaan in principe altijd door, maar Go4pro behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen de dagen inhalen na de laatste trainingsdag. Wij zullen deelnemers per whatsapp, e-mail, via de verzendlijst en/of de website op de hoogte stellen.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Go4pro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.
5.2: Go4pro is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

Voetbalschool Go4pro | Zwenkgraslaan 18, 3452 CV Vleuten, Nederland | info@voetbalschool-go4pro.nl
IBAN: NL22RABO0189265477 | KvK-nummer: 85570583 | Btw-nummer: NL004120870B96